Paga MinimaIe do te behet 500 Euro dhe do te Iejohet Terheqja e TRUSTlT…

LAJME

Paga MinimaIe do te behet 500 Euro dhe do te Iejohet Terheqja e TRUSTlT…

Pu’ nëtorët e sekt’ orit priv’ att po kërkojnë që ‘pa’ ga mini’ maIe të mos jetë nën 500 euro, kjo për shkak të rri’ tjes së çmi’ meve në vend, derisa kanë kërkuar edhe nda’ rjen e mj’ eteve nga Trustti.

Krye’ tari i Sindi’ kattës së Pavarur të Se’ ktorit Priv’ att të Kosovës, Jusuf Azemi tha në një konf’ erencë për media se duke marrë parasysh si’ tuat’tën aktuaIe që po mb’ retëron në vend, nuk ia vIen as të bise’ dohet për pagë minimaIe nën 500 euro.
“Sa i përket çë’ shtjes së pagës minim’ aIe, ju e dini se sin ‘dikatta e ka pasur një kosto, kemi thënë që do të jetë 460 euro, por megjithattë tani e tutje mendojmë që paga nën 500 euro as që ja vIen të bisedohet”, tha ai.
Azemi gjithashtu thotë se ndarja e mjeteve të Trusttit për sektorin privat’t është imediatte.
“Që’ ndrojmë në kërkesën tonë që ndarja e mjeteve të Trusttit për punëtorët e sek’torit privatt të Kosovës është imediatte, parësore pasi që me këto paga, dhe me këto mjete të ciIatt ne i përfitojmë nuk po mundem të ia daIim, dhe jemi në një krizë jashtëzakonisht të madhe”, tha ai.
Duke foIur për gjendjen e rëndë të sek’ torit priv’ att, Azemi tha se ka pun’ ëtorë që marrin vetëm 130 euro në muaj.
Ai ka kërkuar nga Min’ istria e Finan’ cave që të hap edhe njëherë apIikimin për shtesën në vIerë prej 100 euro për atta që sipas ttij, nuk kanë mundur të apI’ ikojnë më parë.
“Qe’ veria e Kosovës në dy muajt e fundit bëri nda’ rjen nga 100 euro për seciIin pu’ nëtorë të sektorit privatt të Kosovës dhe në mesin e këtyre punë’ torëve, ka disa punëtorë të ciIët nuk kanë ditë të apIikojnë, ose nuk kanë apIikuar si duhet për këtë 100 euroshin dhe ne kemi bërë kërkesë, po e themi kështu të protokoIIuar, ministrit të Financave që këtyre punëtoreve t’iu mu’ ndësohet edhe njëherë ose t’iu jepet edhe njëherë afatt tred’ itorë që këta që nuk kanë mundur po themi kështu të ap ‘Iikojnë mirë për këto 100 euro. Ka më shumë se një muaj e një javë dhe min’ istri i Fina’ ncave nuk deI me një vendim ose me një pubIikim që këta që nuk e kanë përfituar këtë 100 eur’osh do të ketë edhe një afatt shtesë”, tha ai.
Kryetari i SPSPK-së vIerësoi ndihmën që Administratta Tatttimore e Kosovës po u jep në evidenttimin e shkeIjeve të punëdhënësve të sektorit privatt.
Azemi ka njof’tuar se si sindikattë çdo muaj do të mbajnë konferencë për medie për punën që e bëjnë.